top of page

WINTER SHOES SELECTION

Photo KO KAWAGUCHI

Hair Yoshinori Kitahara (SORA) 

Make-up Ryotaro Nakako

CreativeDirector & Stylist TATSUO

bottom of page